مدیریت آفات (IPM) یکپارچه استفاده کنند

ژانویه 13, 2021
روش مدیریتی یکپارچه برای کنترول کنه واروا در زنبور عسل

روش های کنترل Varroa Mites: رویکرد تلفیقی مدیریت آفات/ ترجمه محسن کریمی

کنه های واروآ (Varroa destructor) امروزه از همه آفات و بیماری های زنبور عسل (Apis mellifera) تأثیرگذارتر هستند. این کنه های اکتوپارازیتی در سال 1987 وارد […]