تنوع و گوناگونی زنبورها در دنیا

دسامبر 1, 2021

تنوع نژاد های زنبور در جهان

همه زنبورها متعلق به حشره یا سوپرخانواده ‘Apoidea’ هستند. Apoidea همچنین شامل “زنبورهای اسفکوئید” است که اعتقاد بر این است که زنبورها از آنها منشاء می […]